01.05.2017 - Revolutionary Mayday Demo - Kreuzberg