06.07.2017 - Rave Parade against G20 - Hamburg #noG20