20.05.2023 - Palestine Nakba 75 rally - Oranienplatz